Givon Art Gallery
35 Gordon St., Tel Aviv

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00
Friday – Saturday: 11:00 – 14:00